REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób
  sprzedaży prowadzonej przez Małgorzatę Braun prowadzącą działalność
  gospodarczą pod firmą Ksero-net.pl Małgorzata Braun z siedzibą
  w Warszawie, za pośrednictwem drukarni internetowej fabrykakopii.
  online (zwanej dalej: „Drukarnią Internetową”) oraz określa
  zasady i warunki świadczenia przez Małgorzatę Braun prowadzącą
  działalność gospodarczą pod firmą Ksero-net.pl Małgorzata Braun
  z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu
  Klientowi przez Drukarnię, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru
  określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Drukarnia
  w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Formularz wyceny indywidualnej - formularz udostępniony przez
  Drukarnię na stronie internetowej Serwisu, umożliwiający Klientowi
  skorzystanie z usługi Wyceny indywidualnej.
 5. Formularz zamówienia - formularz udostępniony przez Drukarnię na
  stronie internetowej Serwisu, umożliwiający Klientowi złożenie
  zamówienia.
 6. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych
  wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Drukarni Internetowej,
  wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta
  w Drukarni Internetowej.
 7. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem
  i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub
  z którym zawarta może być Umowa, z wyłączeniem osób fizycznych
  dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich
  działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci).
 8. Konto (Panel) Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta
  panel, uruchomiony na jego rzecz przez Drukarnię, po dokonaniu przez
  Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie
  Konta Klienta.
 9. Materiały - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki
  graficzne, zdjęcia) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie
  autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są
  dostarczone przez Klienta w celu realizacji złożonego zamówienia.
 10. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
  organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje
  zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność
  gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej
  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 12. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony
  w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich
  funkcjonalności Drukarni Internetowej.
 13. Drukarnia Stacjonarna - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi
  Klientów, pod adresem: ul. Śliska 10, 00-127 Warszawa.
 14. Drukarnia - oznacza Małgorzatę Braun prowadzącą działalność
  gospodarczą pod firmą Ksero-net.pl Małgorzata Braun z siedzibą
  w Warszawie (00-127), ul. Śliska 10, NIP: 7631460163, REGON:
  012314887, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości
  i Technologii; e-mail: drukarnia@fabryka-kopii.online, będącą
  jednocześnie właścicielem Drukarni Internetowej.
 15. Strona Internetowa Drukarni - oznacza strony internetowe, pod
  którymi Drukarnia prowadzi Drukarnię Internetową, działające
  w domenie fabryka-kopii.online.
 16. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Drukarnię za
  pośrednictwem Strony Internetowej Drukarni.
 17. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi
  lub Drukarni przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego,
  w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni
  do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie
  przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 18. Umowa - oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach
  określonych w Regulaminie, między Klientem a Drukarnią.
 19. Usługa Ekspres – oznacza odpłatną usługę proponowaną przez
  Drukarnię za pośrednictwem Strony Internetowej Drukarni, polegającą na
  przyspieszeniu terminu realizacji zamówienia (i ewentualnego odbioru
  osobistego Towaru przez Klienta), w porównaniu do terminów
  widniejących na Stronie Internetowej Drukarni, na zasadach określonych
  na Stronie Internetowej Drukarni.
 20. Usługa Projektowa - oznacza odpłatną usługę proponowaną przez
  Drukarnię za pośrednictwem Strony Internetowej Drukarni, polegającą
  w szczególności na wprowadzeniu zmian w dostarczonym przez Klienta
  projekcie (Materiałach) oraz jego przekształceniu, na zasadach
  określonych na Stronie Internetowej Drukarni.
 21. Wycena Indywidualna - nieodpłatna usługa polegająca na
  umożliwieniu Klientowi wysłania do Drukarni za pośrednictwem
  formularza udostępnionego na Stronie internetowej Serwisu zapytania
  o możliwość złożenia zamówienia indywidualnego, w którym Towar
  zostałby wykonany według specyfikacji Klienta lub służyłby zaspokojeniu
  jego zindywidualizowanych potrzeb a także zapytania w przedmiocie
  Usługi Projektowej oraz o wycenę takiego zamówienia indywidualnego.
  Konsekwencją skorzystania z tej usługi potencjalnie może być zawarcie
  Umowy, na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Drukarni Internetowej

 1. Wszelkie prawa do Drukarni Internetowej, w tym majątkowe prawa
  autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny
  internetowej, Strony Internetowej Drukarni, a także do wzorców,
  formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Drukarni
  (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej
  Drukarni w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie
  należą do podmiotów trzecich) należą do Drukarni, a korzystanie z nich
  może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny
  z Regulaminem oraz za zgodą Drukarni wyrażoną na piśmie.
 2. Drukarnia dołoży starań, aby korzystanie z Drukarni Internetowej było
  możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych
  przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń
  oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne
  umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Drukarni to
  przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11
  lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych,
  z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”
  oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona
  Internetowa Drukarni jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości
  ekranu 1024x768 pikseli.
 3. Drukarnia stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas
  korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Drukarni, zapisywane
  są przez serwer Drukarni na dysku twardym urządzenia końcowego
  Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie
  Strony Internetowej Drukarni na urządzeniach końcowych Klientów.
  Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie
  powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów
  ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy
  Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej
  swojego urządzenia końcowego. Drukarnia wskazuje, że wyłączenie
  „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić
  korzystanie ze Strony Internetowej Drukarni.
 4. W celu złożenia zamówienia w Drukarni Internetowej za pośrednictwem
  Strony Internetowej Drukarni lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
  oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych
  Drukarni, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta
  poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze
  bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Drukarni Internetowej,
  Strony Internetowej Drukarni lub usług nieodpłatnych świadczonych
  przez Drukarnię, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub
  naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Drukarnia oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie
  z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się
  z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby
  nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki
  techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
  W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące
  tożsamość korzystających z sieci Internet. Drukarnia nigdy nie zwraca się
  do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Drukarni
  Internetowej w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która
  naruszałaby interes Drukarni, tj. działalności reklamowej innego
  przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu
  treści nie związanych z działalnością Drukarni; działalności polegającej
  na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać
  nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Drukarni
  Internetowej za pośrednictwem Formularza zamówienia.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny
  udostępniony przez Drukarnię na Stronie Internetowej Drukarni i przesłać
  wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Drukarni
  poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu
  rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość
  zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez
  oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje
  niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany
  w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Drukarnię.
  Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną
  usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu
  do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji
  danych.

§ 4 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Drukarni nie stanowią oferty
  Drukarni w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie
  Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Drukarni Internetowej za
  pośrednictwem Strony Internetowej Drukarni lub poczty elektronicznej
  przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej
  Drukarni, kompletuje zamówienie wybierając udostępnione w Formularzu
  Zamówienia parametry Towaru, którym jest zainteresowany, spośród
  przedstawionych przez Drukarnię na Stronie Internetowej Drukarni,
  określając jego właściwości oraz podejmując kolejne czynności w oparciu
  o wyświetlane komunikaty. Dodanie Towaru do zamówienia następuje
  przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" przy danym Towarze
  prezentowanym na Stronie Internetowej Drukarni, po wyborze przez
  Klienta jego parametrów, o których mowa powyżej. Klient po
  skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu
  Dostawy, a także zadeklarowaniu, czy korzysta z opcji Ekspres, poprzez
  zaznaczenie pola opcji dodatkowej: „Ekspres”, składa zamówienie przez
  wysłanie formularza zamówienia do Drukarni, wybierając na Stronie
  Internetowej Drukarni przycisk „ZAMÓW TERAZ”. Każdorazowo przed
  wysyłką zamówienia do Drukarni, Klient jest informowany o łącznej cenie
  za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach
  jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową.
 4. Klient za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu ma możliwość
  skorzystania z nieodpłatnej usługi Wyceny towaru, w konsekwencji czego
  potencjalnie może dojść do złożenia zamówienia indywidualnego
  w sposób określony w niniejszym Regulaminie, o ile indywidualna oferta
  złożona przez Klienta, zostanie zaakceptowana przez Drukarnię. W razie
  braku akceptacji oferty przez Drukarnię, nie dochodzi do zawarcia Umowy.
 5. Klient korzystający z usługi Wyceny indywidualnej uzupełnia pola
  Formularza wyceny indywidualnej dowolną treścią, indywidualizując
  potencjalne zamówienie. Klient ma również możliwość dookreślenia
  brakujących parametrów potencjalnego zamówienia indywidualnego
  poprzez opisanie ich w polu tekstowym Formularza wyceny. Przesłanie
  Formularza wyceny indywidualnej do Drukarni, następuje po
  uzupełnieniu danych Klienta, tj.: Imienia i nazwiska/ firmy, adresu email,
  numeru telefonu i naciśnięciu przycisku: „WYŚLIJ ZAPYTANIE”.
 6. W trakcie wypełniania Formularza wyceny indywidualnej, Klient ma
  możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez
  oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 7. Po otrzymaniu od Klienta wiadomości o której mowa w §4 ust. 5,
  z zastrzeżeniem §4 ust. 8 poniżej, Drukarnia przesyła Klientowi zwrotną
  wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, informując o:
  a) niemożności zrealizowania potencjalnego zamówienia Klienta,
  określonego w Formularzu Wyceny Indywidualnej;
  b) możliwości zrealizowania potencjalnego zamówienia Klienta,
  określonego w Formularzu Wyceny Indywidualnej. Drukarnia w ww.
  wiadomości e-mail podaje swoje dane rejestrowe, cenę realizacji
  zindywidualizowanego zamówienia oraz możliwe formy płatności oraz
  sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich
  dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu
  Umowy. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie
  przez niego Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga
  za sobą obowiązek zapłaty. Na podstawie podanych przez Drukarnię
  informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość
  elektroniczną do Drukarni, wskazując swoje dane teleadresowe,
  a także wybraną formę płatności i sposób Dostawy.
 8. Po otrzymaniu od Klienta, który dokonał Rejestracji, wiadomości, o której
  mowa w §4 ust. 5, Drukarnia zamiast przesłania wiadomości zwrotnej za
  pośrednictwem poczty elektronicznej, o której mowa w §4 ust. 7 lit. b
  może przesłać indywidualne zaproszenie do zawarcia umowy, zwane
  wyceną, skonstruowane w oparciu o Formularz Wyceny Indywidualnej.
  Indywidualne zaproszenie do zawarcia umowy zostanie przesłane
  w formie załącznika do wiadomości elektronicznej i jednocześnie zostanie
  zamieszczone na Koncie (Panelu) Klienta. Na podstawie ww.
  indywidualnego zaproszenia do zawarcia umowy, Klient może złożyć
  zamówienie za pośrednictwem Konta (Panelu) Klienta poprzez naciśnięcie
  przycisku "ZAAKCEPTUJ I ZAMÓW".
 9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Drukarni przez Klienta oferty
  zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 10. Po złożeniu zamówienia, Drukarnia przesyła na podany przez Klienta
  adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 11. Warunkiem zawarcia Umowy jest wgranie przez Klienta plików, w sposób
  opisany na Stronie Internetowej Drukarni i ich pozytywna weryfikacja
  przez Drukarnię.
 12. Po wgraniu przez Klienta plików, Drukarnia przesyła Klientowi zwrotną
  wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, informując o:
  a) pozytywnej weryfikacji wgranego pliku (zaakceptowaniu pliku przez
  grafika) oraz o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja
  o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Drukarni
  o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 9 powyżej i z chwilą
  otrzymania ww. oświadczenia przez Klienta zostaje zawarta Umowa.
  albo
  b) negatywnej weryfikacji wgranego pliku (niezaakceptowaniu pliku
  przez grafika) oraz przyczynie braku akceptacji.
  W razie negatywnej weryfikacji wgranego pliku, Klient może ponawiać
  wgrywanie plików, aż do uzyskania pozytywnej weryfikacji wgranego
  pliku, o której mowa w .
 13. W sytuacji dokonania zapłaty za zamówione Towary przez Klientów,
  którzy nie wgrali plików lub wgrali pliki, które zostały negatywnie
  zweryfikowane przez Drukarnię, Drukarnia do 14 dni od momentu
  zaksięgowania płatności na koncie skontaktuje się z nimi, w celu
  uzgodnienia dalszego postępowania.

§ 5 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Drukarni zamieszczone przy danym Towarze
  stanowią ceny netto i określone są w złotych polskich. Do podanych cen
  zostanie doliczony podatek VAT.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Drukarni (w tym przypadku
  realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi
  przez Drukarnię potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po
  wpłynięciu środków na rachunek bankowy Drukarni);
  b) kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności PayPal,
  obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.
  z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia
  rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Drukarnię
  potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez
  Drukarnię informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez
  Klienta);
  c) kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system
  płatności DotPay, obsługiwany przez firmę DotPay Sp. z o.o.,
  z siedzibą w Krakowie (w tym przypadku realizacja zamówienia
  rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Drukarnię
  potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez
  Drukarnię informacji z systemu DotPay o dokonaniu płatności przez
  Klienta).
 3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości
  wynikającej z zawartej Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych.
 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie,
  o którym mowa w Regulaminu, Drukarnia wyznacza Klientowi dodatkowy
  termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym
  nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności
  zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu,
  Drukarnia odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu
  drugiego terminu na dokonanie płatności, Drukarnia prześle Klientowi na
  Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art.
  491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

 1. Drukarnia realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Drukarnia jest zobowiązana dostarczyć Towar będący przedmiotem
  Umowy bez wad.
 3. Drukarnia zamieszcza na Stronie Internetowej Drukarni informację
  o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia,
  z zastrzeżeniem §6 ust. 4
 4. Ostateczny termin realizacji zamówienia zostanie podany Klientowi
  w przesłanej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, po
  wgraniu przez niego plików do wydruku, ich pozytywnej weryfikacji przez
  Drukarnię oraz opłaceniu zamówienia przez Klienta.
 5. Termin realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Drukarni
  liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.
 6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem
  Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia albo
  w zamówieniu Klienta, złożonym w przesłanej do Drukarni wiadomości
  elektronicznej, o której mowa w §4 ust. 7 lit. b.
 7. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości
  osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty
  elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez
  Drukarnię.
 8. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika
  (Dostawcy) Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób
  przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie
  przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest
  dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności
  przewoźnika.
 9. Z chwilą wydania przez Drukarnię Towaru przewoźnikowi przechodzą na
  Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo
  przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Drukarnia w takim wypadku
  nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru
  powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za
  opóźnienie w przewozie przesyłki.
 10. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru
  można dokonać w Drukarni Stacjonarnej w Dni Robocze, w godz. od 8.00
  do 18.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pocztą
  elektroniczną lub telefonicznie.
 11. Drukarnia na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu
  rejestracyjnym albo na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu
  Wyceny Indywidualnej, przesyła fakturę VAT obejmującą dostarczane
  Towary, w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia
  pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne
  z formatem PDF. Drukarnia rekomenduje w tym celu program Adobe
  Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem
  http://www.adobe.com
 12. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem,
  podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik
  Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego
  celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku
  zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Drukarni Internetowej
  przez Dostawcę, Drukarnia skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną
  lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Rękojmia

 1. Drukarnia zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych
  i prawnych.
 2. Odpowiedzialność Drukarni w stosunku do Klienta jest ograniczona -
  zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie
  roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy
  z tytułu Umowy.
 3. Drukarnia ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe
  szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi
  odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta.
 4. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady Towaru Klient zobowiązany jest
  zgłosić Drukarni - pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi -
  w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostawy Towaru. W przypadku
  wady ukrytej zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady.
 5. Drukarnia jest uprawniona do weryfikacji wskazanych przez Klienta wad
  Towaru – w takim wypadku Klient zgodnie z żądaniem Drukarni
  udostępnia Drukarni zakwestionowany Towar lub przesyła go do Drukarni.
  W razie gdy wady nie zostaną stwierdzone lub gdy Klientowi nie
  przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady Towaru, Klient taki ponosi
  koszty weryfikacji oraz dostarczenia i odesłania Towaru.
 6. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na
  adres drukarnia@fabryka-kopii.online. Drukarnia niezwłocznie, lecz nie
  później niż w terminie 14 dni kalendarzowych rozpatruje reklamacje
  i udziela Klientowi odpowiedzi.
 7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej
  niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego. Drukarnia ocenia
  zasadność reklamacji na podstawie treści zgłoszenia reklamacyjnego
  i ewentualnych załączników do niego; plików Klienta; Towaru (produktu
  końcowego). W przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji
  Drukarnia może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu.
  Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - koszt przesłania
  zwrotu ponosi Drukarnia.
 8. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu
  wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w
  której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie
  kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest
  niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem
  ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
 9. Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu
  wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez
  Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest
  wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice
  w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu
  na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne.
  Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice
  te nie mogą być podstawą do reklamacji Towarów dostarczonych przez
  Drukarnię.
 10. Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje
  zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne
  odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g,
  dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie
  widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską lub tonerem.
  W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje
  bigowanie przed procesem falcowania. Drukarnia dopuszcza możliwość
  rezygnacji z bigowania dla gramatury 170 g, jeśli wyżej wymienione
  zjawisko nie występuje. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie
  zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania.
  Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie
  jest traktowana jako błąd Drukarni.
 11. Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego
  uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do
  lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.
 12. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku
  dopuszczalne są następujące odchylenia: a. przy krojeniu arkusza na
  pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm, b. przy falcowaniu i bigowaniu
  (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1
  mm, c. przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego
  miejsca jej usytuowania) – do 1 mm, d. przy pasowaniu kolorów kolejno
  po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm, e. różnic ilościowych
  i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie
  przekraczające + / - 5% ilości zamówionej. f. przy lakierowaniu UV
  wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 0,5 mm.
 13. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub
  ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.
 14. Reklamacja może zostać zrealizowana wyłącznie dla pierwotnie wgranego
  przez Klienta, a pozytywnie zweryfikowanego przez Drukarnię, pliku.
  Niedopuszczalna jest zmiana wgranego pliku do wydruku, zgłoszona jako
  reklamacja.
 15. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania
  i zaniechania. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań
  lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia
  w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników,
  przez których realizowana będzie dostawa Towarów do Klienta.
 16. Klient może zgłosić Drukarni reklamację w związku z korzystaniem z usług
  nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Drukarnię.
  Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na
  adres elektroniczny Drukarni. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien
  zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu.
  Drukarnia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście)
  dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty
  elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 8 Usługi nieodpłatne

 1. Drukarnia świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  a) Formularz kontaktowy;
  b) Prowadzenie Konta Klienta;
  c) Wycena indywidualna.
 2. Usługi wskazane w §8 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24
  godziny na dobę.
 3. Drukarnia zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form,
  czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych
  usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany
  Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza
  umieszczonego na Stronie Internetowej Drukarni wiadomości do Drukarni.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest
  w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Drukarni.
 6. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji
  na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu
  Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Drukarni,
  umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas
  Rejestracji, jak też śledzenie stanu realizacji zamówień oraz historii
  zamówień już zrealizowanych; wgranie, podgląd i wymianę plików;
  pobranie faktur VAT i proforma; przegląd, modyfikacje, akceptację, bądź
  odrzucenie indywidualnych zaproszeń do zawarcia umowy, wysłanych
  w trybie o którym mowa w §4 ust. 8; dokonywanie płatności za
  zamówienia; dokonywanie ponownych zamówień.
 7. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta
  Klienta Drukarni przesyłając wiadomość elektroniczną z adresu e-mail,
  podanego w trakcie Rejestracji na adres e-mail
  Drukarni:drukarnia@fabryka-kopii.online , przy czym w przypadku
  zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Drukarnię, może ono
  zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 8. Usługa Wycena Indywidualna polega na wysłaniu za pomocą Formularza
  wyceny indywidualnej umieszczonego na Stronie Internetowej Drukarni,
  zapytania do Drukarni o możliwość złożenia zamówienia indywidualnego,
  w którym Towar zostałby wykonany według specyfikacji Klienta lub
  służyłby zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także
  zapytania w przedmiocie Usługi Projektowej oraz o wycenę takiego
  zamówienia indywidualnego.
 9. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Wycena Indywidualna, możliwa jest
  w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Drukarni.
 10. Drukarnia jest uprawniona do zablokowania dostępu do Konta Klienta
  i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę
  Drukarni lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa
  lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do
  Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami
  bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta
  zabezpieczeń Strony Internetowej Drukarni lub innymi działaniami
  hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych
  z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania
  kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta
  i usług nieodpłatnych. Drukarnia zawiadamia Klienta o zablokowaniu
  dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na
  adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 9 Odpowiedzialność Klienta w zakresie przesyłanych Materiałów w celu realizacji zamówienia

 1. Klient oświadcza, że:
  a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw
  własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio -
  utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki
  towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na
  zamieszczone przez niego Materiały;
  b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach przesyłanych Materiałów,
  danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób
  trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób,
  których one dotyczą.
 2. Klient nie jest uprawniony do dostarczania Materiałów służących do
  realizacji złożonego zamówienia, które zawierają informacje dotyczące
  danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniają wizerunek osób
  trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 11 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zarówno Klient, jak i Drukarnia mogą rozwiązać umowę o świadczenie
  usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn,
  z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed
  rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług
  drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Drukarni stosownego
  oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na
  odległość, umożliwiającego zapoznanie się Drukarni z oświadczeniem woli
  Klienta.
 3. Drukarnia wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
  poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres
  poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Drukarnia ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub
  nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych
  z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Drukarnia ponosi
  odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w
  granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez
  wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze
  Strony Internetowej Drukarni.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą
  dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla
  rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego
  Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Drukarnia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
  Wszystkie zamówienia przyjęte przez Drukarnię do realizacji przed dniem
  wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie
  Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez
  Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia
  opublikowania na Stronie Internetowej Drukarni. Drukarnia poinformuje
  Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie
  Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną
  zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy
  Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić
  o tym fakcie Drukarnię, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z
  postanowieniami Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.11.2018 r.