POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych
  osobowych pozyskanych za pośrednictwem drukarni internetowej
  fabryka-kopii.online (zwanej dalej: „Drukarnią Internetową”).
 2. Właścicielem Drukarni Internetowej i jednocześnie administratorem
  danych jest Małgorzata Braun prowadząca działalność gospodarczą pod
  firmą Ksero-net.pl Małgorzata Braun z siedzibą w Warszawie (00-127), ul.
  Śliska 10, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii,
  NIP: 7631460163, REGON: 012314887, zwana dalej Administrator.
 3. Dane osobowe zbierane przez Administrator za pośrednictwem Drukarni
  Internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane
  również RODO.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania
  prywatności Klientów odwiedzających Drukarnię Internetową.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych
  prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
  zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub
  jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa
  przyznaje zdolność prawną, zwani dalej łącznie jako Klienci.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  a) rejestracji konta w Drukarni Internetowej, w celu utworzenia
  indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa
  prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi
  Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) składania zamówienia w Drukarni Internetowej, w celu wykonania
  umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
  umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. W przypadku rejestracji konta w Drukarni Internetowej, Klient podaje:
  a) adres e-mail;
  b) dane adresowe:
  a. kod pocztowy i miejscowość;
  b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  c) numer telefonu.
 4. Podczas rejestracji konta w Drukarni Internetowej Klient samodzielnie ustala
  indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło,
  w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.
 5. W przypadku składania zamówienia w Drukarni Internetowej, Klient podaje
  następujące dane:
  a) adres e-mail;
  b) dane adresowe:
  a. kod pocztowy i miejscowość;
  b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  c) numer telefonu.
 6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo
  poszerzony o:
  a) firmę Przedsiębiorcy;
  b) numer NIP.
 7. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Drukarni mogą być pobierane
  dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera
  Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj
  przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 8. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym
  informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych
  czynnościach, podejmowanych w Drukarni Internetowej. Podstawa prawna
  - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
  ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na
  poprawie funkcjonalności tych usług.
 9. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane
  niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania
  z funkcjonalności w Drukarni Internetowej takie jak: imię, nazwisko, dane
  dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki
  Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia
  roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna -
  prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
  ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed
  roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami
  państwowymi.
 10. Przekazanie danych osobowych do Administrator jest dobrowolne,
  w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za
  pośrednictwem Strony Internetowej Drukarni, z tym jednak zastrzeżeniem,
  że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji
  uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku
  składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie
  i realizację zamówienia Klienta.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których
  korzysta Administrator przy prowadzeniu Drukarni Internetowej. Dostawcy
  usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień
  umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administrator co do
  celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające)
  albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania
  (administratorzy).
  a) Podmioty przetwarzające. Administrator korzysta z dostawców,
  którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie
  Administrator. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę
  hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu,
  systemy do analizy ruchu w Drukarni Internetowej, systemy do analizy
  skuteczności kampanii marketingowych;
  b) Administratorzy. Administrator korzysta z dostawców, którzy nie
  działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby
  wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi
  płatności elektronicznych oraz bankowe.
 2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach
  Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
  a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest
  zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez
  Administrator tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po
  odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi
  przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą
  być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi
  inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń
  o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
  działalności gospodarczej - trzy lata.
  b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie
  umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez
  Administrator tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy,
  a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia
  roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin
  przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe
  oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej -
  trzy lata.
 4. W przypadku dokonania zakupu w Drukarni Internetowej dane osobowe
  mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia
  zamówionych towarów.
 5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system dotpay.pl, jego
  dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji
  płatności spółce Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552), ul.
  Wielicka 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790.
 6. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom
  lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Drukarni
  Internetowej do preferencji Klientów, a także administrowania Drukarnią
  Internetową.
 7. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe
  uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom
  organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub
  Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Drukarnię Internetową używa niewielkich plików, zwanych cookies.
  Zapisywane są one przez Administrator na urządzeniu końcowym osoby
  odwiedzającej Drukarnię Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to
  pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój
  „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą
  ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają
  dostosowywać oferowane przez Administrator produkty do indywidualnych
  preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Drukarnię
  Internetową. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk
  odwiedzin prezentowanych produktów w Drukarni Internetowej.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub
  wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci
  urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
  jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
  z komputerów Klientów.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego
  Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.
  Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek
  danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera
  Klientów.
 3. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu:
  a) uwierzytelniania Klienta w Drukarni Internetowej i zapewnienia sesji
  Klienta w Drukarni Internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Klient
  nie musi na każdej podstronie Drukarni Internetowej ponownie
  wpisywać loginu i hasła;
  b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do
  tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
  sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Drukarni, co umożliwia
  ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  a) popularyzacji Drukarni Internetowej za pomocą serwisu
  społecznościowego facebook.com (administrator cookies
  zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland
  z siedzibą w Irlandii);
  b) prezentowania na stronach informacyjnych Drukarni, mapy wskazującej
  lokalizację biura Administrator, za pomocą serwisu internetowego
  maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc
  z siedzibą w USA);
  c) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za
  pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator
  cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  d) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu
  internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies
  zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Drukarni
  Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do
  komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub
  oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają
  możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do
  komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Drukarni
  Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury
  wymagają plików cookies.
 6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych
  przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  a) przeglądarka Internet Explorer;
  b) przeglądarka Microsoft EDGE;
  c) przeglądarka Mozilla Firefox;
  d) przeglądarka Chrome i Chrome Mobile;
  e) przeglądarka Safari i Safari Mobile;
  f) przeglądarka Opera.
 7. Administrator może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer
  przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Drukarnię Internetową przez
  dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu.
  W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj.
  zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest
  wykorzystywany przez Administrator przy diagnozowaniu problemów
  technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu,
  z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna
  przy administrowaniu i udoskonalaniu Drukarni Internetowej, a także
  w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających
  serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści
  Drukarni Internetowej.
 8. Drukarnię Internetową zawiera linki i odnośniki do innych stron
  internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady
  ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administrator.
  b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez
  Administrator zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych
  konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub
  funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć
  jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna:
  art. 21 RODO.
  a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn
  związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego
  danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza
  jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing
  produktów i usług Administrator, prowadzenie statystyki korzystania
  z poszczególnych funkcjonalności Drukarni Internetowej oraz ułatwienie
  korzystania ze Drukarni Internetowej, a także badanie satysfakcji.
  b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów
  marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać
  sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym
  profilowania w tych celach.
  c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Administrator nie będzie
  miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych,
  dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których,
  Klient wniósł sprzeciw.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) -
  podstawa prawna: art. 17 RODO.
  a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych
  danych osobowych.
  b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały
  zebrane lub w których były przetwarzane;
  b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były
  przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
  c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach
  marketingowych;
  d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
  z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie
  Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;
  f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług
  społeczeństwa informacyjnego.
  c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku
  z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może
  zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest
  niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również
  do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania
  na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu
  podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych
  obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane
  zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń
  związanych z korzystaniem z usług Administrator, czy też dodatkowo
  adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru
  zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania
  skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub
  świadczeniem usług.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art.
  18 RODO.
  a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych
  osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia
  uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług,
  z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych
  objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych
  komunikatów, w tym marketingowych.
  b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych
  osobowych w następujących przypadkach:
  a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych –
  wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas
  potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej
  jednak niż na 7 dni;
  b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast
  usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których
  zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne
  Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas
  ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze
  względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw
  i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje
  Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
 5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
  a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy
  przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
  a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach
  przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach
  odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania
  danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy
  określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest
  możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO
  oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle
  tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
  o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku
  z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
  a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
  sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są
  nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego
  dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
  osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki
  Prywatności.
 7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
  a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył
  Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez
  siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo
  żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora
  bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie
  możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe
  Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem
  powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego
  i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego
  administratora danych osobowych.
 8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym
  z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego
  spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego
  otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub
  liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu
  miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta
  uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym
  przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
  dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji
  przysługujących mu uprawnień.
 10. Klient ma prawo żądać od Administrator przekazania kopii standardowych
  klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki
  Prywatności.
 11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony
  danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

 1. Administrator zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie
  podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do
  Konta Klienta w Serwisie. Administrator stosuje certyfikat SSL wystawiony
  przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa
  i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Drukarni Internetowej utracił
  w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Drukarnię Internetową umożliwia
  wygenerowanie nowego hasła. Administrator nie wysyła przypomnienia
  hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób
  uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła
  należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie
  pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Drukarni
  Internetowej. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas
  rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość
  elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza
  udostępnionego na Stronie Internetowej Drukarni, gdzie Klient będzie miał
  możliwość ustalenia nowego hasła.
 3. Administrator nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym
  korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w
  szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje
  Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
  drukarnia@fabryka-kopii.online
 3. Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2018 r.